Begeleiders/Docenten

Pedagogisch vakmanschap

Vaak reageren opvoeders, begeleiders maar ook leerkrachten juist op niet wenselijk gedrag van diegene die wordt opgevoed of begeleidt.
Veel jongeren geven aan dat ze in een goed pedagogisch klimaat beter functioneren.
Maar hoe zet je een goede pedagogische omgeving neer.
Buro Wis verzorgt een training “Pedagogisch vakmanschap” waarin de volgende onderdelen aan de orde komen:

   -Hoe jij als begeleider zelf het belangrijkste gereedschap wordt in
     de interactie en communicatie tussen jou en de jongere. 
   -Het creëren van een veilige leer-, werk-  of woonomgeving.
   -Verdieping in de verschillende oorzaken van gedragsproblemen
     en hoe hiermee om te gaan.
   -Inspelen op competenties van de jongere en deze als basis
     te gebruiken om andere competenties te ontwikkelen.

 

Kindermishandeling

Sinds 2011 is de wet op de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling van kracht.
Iedereen die werkt met kinderen, gezinnen of volwassenen moet gebruik maken van deze meldcode. 
Buro Wis geeft voorlichting aan instellingen en organisaties over:

   -Definitie en vormen van kindermishandeling.
   -Het stappenplan dat professionals gebruiken als ze vermoedens van kindermishandeling hebben.
   -Signaleren, handelen en communicatie met ouders.